Ayakkabıların Renkli Dünyasından Keyifli Alışveriş Dileriz...
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Tedarikçi Aydınlatma Metni

OTTO SOLMAZ AYAKKABI DERİ ÜR. TUR. SAN. DIŞ. TİC. DNŞ. LTD. ŞTİ.

TEDARİKÇİ VE TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Otto Solmaz Ayakkabı Deri Ür. Tur. San. Dış. Tic. Dnş. Ltd. Şti. (Şirket) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Bu bağlamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle "KVKK” olarak anılacaktır) M.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla tedarikçi ve tedarikçi çalışanlarının KVKK’dan kaynaklanan hakları ve uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. Şirket, Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

1.İşlenen kişisel verileriniz

 • Kimlik Verisi; Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası
 • İletişim Verisi; Telefon Numarası, Çalıştığı Adres, E-Posta Adresi,
 • Finans: Vergi Numarası, Iban Numarası, Hesap Numarası,
 • Fiziksel mekân güvenliği; kamera görüntüleri (Şirket binasında görüşmeniz olması halinde)
 • İşlem Güvenliği
 • Özlük Verisi; Çalıştığı Firma Adı, Unvanı,

 verilerini ifade etmektedir.

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Şirket tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

2.Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m. 5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde işlenmektedir.

 Kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket ziyaret kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz elektronik ortam aracılığıyla, sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, sözlü olarak, çalıştığınız firmanın sözlü veya yazılı olarak Şirket ile paylaştığı e-posta aracılığıyla, tarafınızca verilen kartvizit, doldurulan bilgi formu ve mutabakat formu aracılığıyla elde edilmektedir. Ayrıca işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla, yetkili kurum ve kuruluşlardan şahsınıza ait hukuki belge ve tebligatların Şirket’e iletilmesiyle toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Kimlere Aktarılmaktadır?

Şirket elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK’da Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde ve belirtilen amaçla sınırlı olan kişisel verileriniz yeterli önlemleri almak kaydıyla;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Hukuki süreçlerin takibi bakımından danışmanlık hizmeti alınan şirket avukatlarıyla,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kargo firmalarıyla

 paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Muhafaza Edildiği Süre

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinizin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Şirket bahsi geçen kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca islenmesini gerektiren süre kadar işlemektedir.

 1. KVKK M. 11 Kapsamında Haklarınız

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı veya Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

OTTO SOLMAZ AYAKKABI DERİ ÜR. TUR. SAN. DIŞ TİC. DNŞ. LTD. ŞTİ.

ADRES: Barbaros Mahallesi Troya Caddesi No: 40-42 Merkez/ÇANAKKALE

MERSİS NO: 0649430026000027

E-POSTA: [email protected]

KEP ADRESİ: [email protected]Veri Sahibi Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayın

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.